Algemene informatie
De therapeuten van Fysio-Manuele therapie Holtslag zijn allen aangesloten en geregistreerd bij de bijbehorende beroepsorganisaties; KNGF, NVMT en BIG.
Dit houdt in dat alle werkzame therapeuten zijn gediplomeerd en geregistreerd staan in het kwaliteitsregister van de betreffende beroepsgroep.

Privacy
Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt ene registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van deze gegevens, de persoon die toegang hebben tot de gegevens.
De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van het dossier en vertrouwelijke informatie betreffende de cliënt.
De cliënt heeft het recht op inzake in het eigen dossier. Derden (bijvoorbeeld de behandelend arts) hebben alleen inzage in het dossier met instemming van de cliënt.

De behandeling
Om het optimale effect uit de behandeling te kunnen halen, is het noodzakelijk dat de cliënt medewerking verleent en de behandelaar voorziet van alle informatie aangaande de (medische) achtergrond van de pijnklachten.
Indien de cliënt dat wenst, kan beëindiging van de behandeling te allen tijde geschieden. De behandelaar zal dan als het mogelijk is, advies geven en/of verwijzen naar een (huis)arts of andere hulpverlener.
Onze praktijk behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van onze beroepsorganisatie, te noemen het KNGF en NVMT.
Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de cliënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen binnen de gestelde termijn, behoudt Fysio-Manuele therapie Holtslag zich het recht om 100% van het bijbehorende tarief van de niet nagekomen afspraak bij de cliënt in rekening te brengen, wanneer in de voor de patiënt gereserveerde tijd geen andere cliënt word behandeld.
De door of vanwege fysio- Manuele therapie afgezegde afspraken worden verzet naar een nader tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De cliënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geleidelijke compensatie.
Voor het therapeutisch behandelen van cliënten met een chronische indicatie (Lijst van Borst) en behandelingen aan huis of instelling, dient men in het bezit te zijn van een verwijzing van huisarts, medisch specialist of bedrijfs-/Arbo arts.
Let op: Wanneer u voor het eerst of langer dan drie maanden geleden of met een nieuwe klacht komt zijn wij verplicht om voorafgaand aan de behandeling screening (zonder verwijsbrief), intake en onderzoek te declareren bij uw zorgverzekeraar. Wanneer er nog tijd is om ook te behandelen zijn wij ook verplicht deze behandeling te declareren bij uw zorgverzekeraar. In dit laatste geval betekent dit, dat u voor uw eerste afspraak twee zittingen kwijt zult zijn.

Betalingsvoorwaarden
De cliënt dient aan te geven of hij/zijn verzekerd is, bij welke verzekeraar en welk BSN nummer hij/zij heeft.
De declaratie gaat, indien de cliënt aanvullend verzekerd is voor fysio- en/of Manuele therapie rechtstreeks naar de zorgverzekeraar war wij een contract mee hebben. Indien de cliënt een niet of niet voldoende aanvullende verzekering heeft en een dus meer behandelingen heeft gehad dan door de verzekeraar wordt vergoed, krijgt de cliënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd. Bij voorkeur doen wij dit per e-mail.
De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor de dekking van de geleverde therapie.
Fysio- Manuele therapie Holtslag houdt zich het recht voor om jaarlijks de tarieven te wijzigen.
De kosten van de behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers.
Fysio-Manuele therapie Holtslag berekent de bij haar cliënten in rekening te brengen tarieven voor behandeling, aan de hand van de met de zorgverzekering gemaakte contractuele afspraken omtrent het honorarium.
Gefactureerde betalingen dienen binnen 21 dagen na dagtekening van de factuur door de cliënt te geschieden.

Klachten
Alle fysiotherapeuten in onze praktijk nemen deel aan de klachtenregeling van het KNGF, die voldoen aan de wet klachtenregeling Cliëntenzorgsector.
Voor verdere informatie zie: www.defysiotherapeut.com